• Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 7,9% rdr do 16,7 mld zł w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na waluty o 163,1% rdr do poziomu 267,6 tys. szt. w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 16,5% rdr do poziomu 896,1 tys. szt. w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost wartości emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst o 29,7% rdr do poziomu 80,1 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 111,3% do poziomu 18,4 TWh w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem o 6,7% rdr do 10 TWh w czerwcu 2018 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 32,5% do 5,4 TWh w czerwcu 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,7 mld zł w czerwcu 2018 r., czyli o 41,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2018 r. o 7,9% rdr, do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w czerwcu 2018 r. poziom 797,1 mln zł, o 7,9% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 55 954,44 pkt i była o 8,3% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w czerwcu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 15,3% rdr do poziomu 149,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu wzrosła o 28,9% rdr i wyniosła 144,6 mln zł.

W czerwcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 896,1 tys. szt., o 16,5% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w czerwcu 2018 r. 504,4 tys. szt., co oznacza spadek o 2,4% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 163,1% do poziomu 267,6 tys. szt. wobec 101,7 tys. szt. w czerwcu 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,1 mld zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 61,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w czerwcu 2018 r. o 7,8% rdr, do poziomu 228,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w czerwcu tego roku 29 mld zł i była o 44,3% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2018 r. wyniósł 18,4 TWh, co oznacza wzrost o 111,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 138,1% rdr do poziomu 16,3 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w czerwcu 2018 r. 10 TWh, o 6,7% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 22,1% do poziomu 0,7 TWh. Natomiast wzrost o 9,9% do poziomu 9,2 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w  czerwcu 2018 r. 5,4 TWh, co oznacza wzrost o 32,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 31,9% rdr osiągając w czerwcu 2018 r. poziom 17 ktoe[4].

Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 569,33 mld zł (130,53 mld EUR). Łączna kapitalizacja 473 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca tego roku 1 229,17 mld zł (281,82 mld EUR).

Na Głównym Rynku w czerwcu 2018 r. zadebiutowała spółka ML System, o wartości oferty 34,61 mln zł.

Na NewConnect w czerwcu 2018 r. zadebiutowały spółki 7Levels, Ultimate Games, Prime Bit Games i Vabun, o łącznej wartości oferty 5,10 mln zł.

W czerwcu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)

[3] Od 3 stycznia 2018 r. w związku z wejściem MiFID 2 obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są kwalifikowane jako obligacje skarbowe, a obligacje EBI jako obligacje komunalne. W związku z tym dane o wartości emisji obligacji nieskarbowych z poprzednich komunikatów obrotowych są nieporównywalne z danymi prezentowanymi w tym komunikacie.

[4] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w czerwcu 2018 r.

Źródło: GPW
Fot. GPW