Henkel notuje dobre wyniki w pierwszym kwartale pomimo problemów z dostawami
w segmentach dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej – negatywny wpływ różnic kursowych na wyniki kwartalne

Dodatnia dynamika wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym oraz dalsza poprawa marż i zysku na akcję

  • Przychody ze sprzedaży na poziomie 4,835 mld euro: wzrost o 1,1%w ujęciu organicznym, spadek o 4,5% w ujęciu nominalnym. Wahania kursów walut skutkowały obniżeniem przychodów o 8,6%
  • Dalszy wzrost marży EBIT* − o +50 p.b., do 17,4%
  • Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną* − o 1,4%, do 1,43 euro, ograniczony niekorzystnym wpływem różnic kursowych na poziomie 6,4%
  • Spółka podejmuje działania zmierzające do przywrócenia normalnego poziomu obsługi w regionie Ameryki Północnej w drugim kwartale roku
  • Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2018

Düsseldorf – Henkel utrzymał dodatnią dynamikę w pierwszym kwartale roku pomimo problemów z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych
w Ameryce Północnej. Osiągnęliśmy wzrost na poziomie sprzedaży w ujęciu organicznym oraz poprawę skorygowanej marży EBIT. Ponadto, zwiększyliśmy skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną, mimo bardzo niekorzystnych zmian kursów walut. Na podstawie wyników wypracowanych w pierwszym kwartale, podtrzymujemy prognozę na rok obrotowy 2018. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić spółce dalszy rentowny wzrost – powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel.

– W pierwszym kwartale skutki różnic kursowych były wyjątkowo dotkliwe
i spowodowały obniżenie przychodów ze sprzedaży o 8,6% czyli o 440 mln euro. Niekorzystne zmiany kursów walut miały również wpływ na zysk operacyjny oraz zysk na akcję – wyjaśnił Van Bylen.

– Dział Adhesive Technologies wypracował bardzo wysoki wzrost sprzedaży
w ujęciu organicznym, natomiast sprzedaż działów Laundry & Home Care oraz Beauty Care ukształtowała się poniżej zeszłorocznych poziomów, głównie
ze względu na trudności z dostawami w segmencie dóbr konsumpcyjnych
w Ameryce Północnej, które miały miejsce w marcu – dodał Hans Van Bylen
– Jesteśmy na dobrej drodze do przywrócenia normalnego poziomu obsługi
w drugim kwartale roku.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za pierwszy kwartał 2018 r.

Sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosła 4,835 mld euro. Sprzedaż w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz transakcji przejęć
i zbycia aktywów, również wzrosła − o 1,1%. Na skutek niekorzystnych różnic kursowych przychody ze sprzedaży uległy obniżeniu o 8,6%. Wpływ transakcji przejęć
i zbycia aktywów wyniósł 3,0%. Nominalnie sprzedaż spadła o 4,5% w stosunku do poziomu z zeszłego roku.

Sektor Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje
i technologie dla przemysłu) znacznie – o 4,7% – zwiększył sprzedaż w ujęciu organicznym. Ze względu na problemy z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych w Ameryce Północnej, sprzedaż Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym była o 4,3% niższa rok do roku. W sektorze biznesowym Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) odnotowano niewielki spadek sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 0,7%.

Po raz kolejny rynki wschodzące ponadprzeciętnie przyczyniły się do wzrostu wyników Grupy w ujęciu organicznym, generując wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 6,9%. Ze względu na problemy z dostawami w segmentach dóbr konsumpcyjnych w Ameryce Północnej, na rynkach rozwiniętych odnotowano spadek sprzedaży w ujęciu organicznym o 2,8%.

W Europie Zachodniej odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,2%, natomiast w Europie Wschodniej o 7,6%. W Afryce i na Bliskim Wschodzie przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym zwiększyły się o 8,6%. W związku
z trudnościami w zakresie dostaw w segmencie dóbr konsumpcyjnych w regionie Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży zmniejszyły się w ujęciu organicznym
o 6,5%. W Ameryce Łacińskiej pozycja ta wzrosła o 7,3%, a w regionie Azji i Pacyfiku – o 4,2%.

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 842 mln euro, co oznacza spadek o 1,4% w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r. (854 mln euro). Wpływ różnic kursowych był ujemny i wyniósł 6,2%.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła o 0,5 p.p., do poziomu 17,4%.

Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną zwiększył się o 1,4%, z kwoty 1,41 euro do 1,43 euro. Wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną (EPS) został osłabiony przez wpływ różnic kursowych o 6,4%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży wyniósł 6,2%,
co oznacza wzrost w stosunku do poziomu odnotowanego w pierwszym kwartale 2017 r. (4,9%).

Pozycja finansowa netto firmy Henkel na dzień 31 marca 2018 r. wyniosła -3.247 mld euro (31 grudnia 2017 r.: -3.225 mld euro).

Wyniki w podziale na sektory biznesowe

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Adhesive Technologies (kleje budowlane
i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) osiągnął bardzo wysoki wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,7%. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 2,270 mld euro, wobec 2,295 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny osiągnął poziom 410 mln euro, co oznacza niewielki spadek w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r. Skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 18,1% i nie zmieniła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale przychody ze sprzedaży w sektorze biznesowym Beauty Care (kosmetyki) obniżyły się w ujęciu organicznym o 4,3%. Gdyby nie problemy
w dostawach w Ameryce Północnej, pozycja ta ukształtowałaby się na poziomie wykazanym w ubiegłym roku. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży sektora wyniosły 965 mln euro, wobec 1,011 mld euro w analogicznym okresie 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny był niższy w ujęciu rok do roku o 4,6% i wyniósł 161 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wykazała stabilną dynamikę
i wyniosła 16,7%.

W pierwszym kwartale sektor biznesowy Laundry & Home Care (środków piorących
i czystości)
odnotował nieznaczny spadek sprzedaży na poziomie 0,7%. Gdyby nie trudności w dostawach w Ameryce Północnej, dział ten wykazałby wysoki wzrost sprzedaży. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 1,569 mld euro, wobec 1,726 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 291 mln euro i był o 2,5% niższy niż w pierwszym kwartale 2017 r. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 1,2 p.p., do poziomu 18,5%.

Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2018

Henkel przewiduje, że w dalszej części roku otoczenie rynkowe nadal będzie charakteryzować się zmiennością i niepewnością. Utrzymają się też istotne wahania kursów walut. Kurs dolara do euro będzie spadał w porównaniu do całego roku 2017, oraz istnieje prawdopodobieństwo dewaluacji niektórych znaczących walut na rynkach wschodzących. Ponadto, w opinii Henkla ceny surowców i opakowań nadal będą rosnąć w stosunku do poprzedniego roku.

Na rok obrotowy 2018 Henkel podtrzymał prognozę wyników z marca tego roku. Sprzedaż w ujęciu organicznym ma się zwiększyć o 2% do 4%, przy czym wzrost w tym przedziale spodziewany jest w sektorach Adhesive Technologies (kleje budowlane
i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) oraz Laundry & Home Care (środki piorące i czystości), natomiast w dziale Beauty Care (kosmetyki) dynamika sprzedaży wyniesie od 0% do 2%. Spodziewana jest poprawa skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) do poziomu powyżej 17,5%, przy pozytywnym udziale wszystkich trzech sektorów biznesowych. W związku z niepewnością na rynkach walutowych, zwłaszcza jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, Henkel przewiduje, że wzrost skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną w euro wyniesie pomiędzy
5% a 8%.

 

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.