Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała właśnie 19. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Polski przedsiębiorca inwestuje, ale ostrożnie

Z opublikowanych analiz PARP wynika, że skłonność Polaków do zakładania firm nie słabnie. Od 2014 r. widoczny jest mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Badanie PARP pokazuje, że co drugi przedsiębiorca planował do końca 2016 r. rozpocząć inwestycje w swojej firmie. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz wyraziła nadzieję, że przygotowane przez resort ułatwienia oraz instrumenty wsparcia, takie jak program Start in Poland, wpłyną dodatnio na poprawę tych statystyk.

Okazuje się, że dla małych i średnich firm źródłem finansowania inwestycji są przede wszystkim środki własne.

To ostrożne podejście do korzystania z kapitału zewnętrznego chroni firmy przed nagłymi zmianami na rynku, ale powoduje też, że część firm z autentycznym potencjałem do rozwoju, nie wykorzystuje swojej szansy. Agencja chce być dla takich firm partnerem w realizacji projektów biznesowych. Fundusze unijne dla firm mają w części zapełnić lukę finansową na rynku, którą diagnozuje nasze badanie, a także szacunki Polskiego Funduszu Rozwoju

– twierdzi prezes PARP, Patrycja Klarecka.

Wciąż brakuje nam do UE, ale poprawiła się stabilność firm

Ogólna ocena przedsiębiorczości w Polsce jest dość dobra – większość analizowanych wskaźników wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o wyniki mikro- i małych firm. Liczba przedsiębiorstw działających w Polsce w ujęciu bezwzględnym jest wciąż wysoka, choć w odniesieniu do wielkości populacji daje nam ona 22. miejsce w UE. Od 2014 r. odnotowuje się mocny wzrost odsetka mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Rośnie także udział sektora MSP w tworzeniu PKB – do 2012 r. oscylował on między 47,3 a 48,6 proc., a od 2013 r. wynosi 50 proc.

Widać także trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwach, produktywność przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Pomimo odnotowanych wzrostów, w większości analizowanych wymiarów, przedsiębiorstwa w Polsce osiągają nadal niższe wyniki niż średnio firmy w UE.  Dobra wiadomość jest natomiast taka, że poprawia się płynność finansowa przedsiębiorstw. W 2013 r. dwie firmy na pięć obawiały się utraty płynności finansowej. Wskazania te systematycznie spadały w kolejnych latach, a w 2016 r. takie zagrożenie zgłaszał już tylko jeden przedsiębiorca na pięciu. Jak wynika z przedstawionej w Raporcie oceny stopnia zagrożenia kontynuacji działalności i upadłości przedsiębiorstw, najbardziej bezpieczną klasą wielkości okazują się być małe firmy, nieco mniej – średnie i najmniej – duże.

Rodzinny biznes

Ok. 1 mln przedsiębiorstw w Polsce to firmy rodzinne. Część ekspercka raportu dostarcza ciekawych wniosków na temat kondycji rodzinnych biznesów. Większość z nich jest zarządzana jednoosobowo przez właściciela, przy dość niskim zaufaniu do pracowników spoza kręgu rodziny. Prawie 70 proc. firm rodzinnych nie ma strategii sukcesji, dodatkowo większość właścicieli wyraża niechęć wobec definitywnego przekazania firmy sukcesorowi. W najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających zarówno same firmy rodzinne, jak i ich otoczenie.

Źródło: PAP