1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej – podstawowe pojęcia

Prowadzenie własnej firmy kojarzy się przede wszystkim z niezależnością zawodową i finansową. Jest szansą na przejście od dobrego pomysłu do przynoszącego zyski przedsięwzięcia. To również odpowiedzialność za swoje zobowiązania, za ewentualnych pracowników, wyzwanie pod względem logistycznym, organizacyjnym i formalnym.

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej dalej ustawą o sdg).

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy o sdg)

Prowadzenie działalności w formie spółki handlowej

Przedsiębiorcy planujący prowadzenie działalności w formie spółki handlowej, dokonują rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze sądu rejonowego; najczęściej mające siedzibę w miejscowości, w której swoją siedzibę ma również sąd okręgowy). Dotyczy to takich form działalności, jak: spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aby zawiązać spółkę, niezbędne jest przygotowanie na piśmie umowy (lub statutu) spółki w formie aktu notarialnego (z wyjątkiem spółek jawnej oraz partnerskiej). Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do KRS, składa również:

• wniosek o wpis do systemu REGON
• zgłoszenie płatnika składek do ZUS
• zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Do wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców wnioskodawca dołącza również egzemplarz umowy spółki oraz dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się jego siedziba.

Jednymi z najważniejszych aktów, które regulują zasady zawiązywania, rejestrowania i prowadzenia spółek handlowych, są:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Więcej informacji na temat Krajowego Rejestru Sądowego, przewodnik po formach prawnych podlegajacych wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach znajduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości

Osoby fizyczne chcące wykonywać działalność gospodarczą z wykorzystaniem odrębnego podmiotu mogą ją wykonywać również w formie spółdzielni, stowarzyszenia, fundacji, organizacji zawodowych. Pamiętać jednak należy, że dysponowanie majątkiem niektórych z tych podmiotów jest niekiedy istotnie ograniczone. Np. dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków (art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 ze zm.). Analogiczne rozwiązanie dotyczy związku zawodowego (art. 24 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 854 ze zm.). Podobnie rzecz ma się z majątkiem fundacji (art. 1, art. 5 ust. 4 i 5, art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, t.j. Dz.U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 ze zm.).
Wymienione podmioty, tak samo jak spółki handlowe, są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa przez przedsiębiorcę zagranicznego

Przedsiębiorcą zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. Przy tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oddziałów lub przedstawicielstw obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

1) Oddział

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział przedsiębiorców zagranicznych działających na terenie RP podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10, do którego należy załączyć dalsze urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy.

2) Przedstawicielstwo

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego podlega wpisowi do Rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Prowadzenie działalności przez osoby fizyczne

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w formie elektronicznej przez Ministra Gospodarki.

W kwestii procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej oraz w kwestiach warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce właściwym aktem prawnym jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa o sdg).

2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.

System CEIDG umożliwia złożenie online wniosku o:

• wpis do ewidencji
• zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalności)
• zawieszenie działalności
• wznowienie działalności
• wykreślenie z ewidencji

Czynności tych dokonać można przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicą, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Dzięki zgromadzeniu aktualnych danych o działających w Polsce firmach CEIDG stanowić będzie ważne źródło informacji na temat przedsiębiorców.

Wpisowi do CEIDG podlegają:

1. Firma przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz ewentualna nazwa firmy) oraz jego numer PESEL*
2. Data urodzenia przedsiębiorcy;
3. Numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy*;
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)*;
5. Informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
6. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza; w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeśli został utworzony, dane te powinny być zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
7. Adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej (o ile został zgłoszony do CEIDG) *;
8. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
9. Określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
10. Informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
11. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
12. Dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG (od 1 stycznia 2012 r.);
13. Informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ;
14. Informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
15. Informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
16. Informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
17. informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
18. Informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
19. Informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
20. Informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nim;
21. Informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.
*O ile taki(e) posiada.

Wpisu do CEIDG nie wymaga się od osób wymienionych w art. 3 ustawy o sdg, a więc:

• osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
• osób prowadzących działalność polegającą na wynajmowanu przez rolnik w pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów
• producentów wina będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690) Zasady działania CEIDG uregulowane zostały w art. 23-39 ustawy o sdg. 

3. Złożenie wniosku o wpis

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składa się poprzez wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza CEIDG-1. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej).

Formularz CEIDG-1

Wniosku o wpis do CEIDG dokonuje się za pomocą formularza CEIDG-1. Jest on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Od 1 stycznia 2012 r. do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć będzie można również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składa się poprzez wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza CEIDG-1. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej).

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną

1. Dostęp z autoryzacją

Formularz CEIDG-1, który ma być złożony drogą elektroniczną.

Wniosek o wpis do CEIDG musi być podpisany z użyciem:

• podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo
• podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach ePUAP (bezpłatny), albo
• podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (jeszcze nie obowiązuje)

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz na stronie internetowej, podpisuje go podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Na stronie internetowej można również założyć konto przechowujące podstawowe dane użytkownika, co przyśpieszy proces obsługi wniosku (będzie on prewypełniany na podstawie informacji podanych wcześniej w celu założenia konta).

Wniosek CEIDG-1 można wypełniać poprzez samodzielne uzupełnianie pól formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora, który poprzez przewodnik „krok po kroku” i pytania pomocnicze ułatwia uzupełnienie kolejnych rubryk.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożony przez osobę do tego uprawnioną. System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach roboczych od dokonania wpisu.

Profil Zaufany w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ uprawnionego podmiotu publicznego. Jest on bezpłatną i ogólnodostępną alternatywą dla podpisu elektronicznego. Wykorzystując Profil Zaufany, obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść na platformę ePUAP, założyć na niej konto, a następnie złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP i osobiście (jednorazowo) potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty). Wyszukiwarka punktów potwierdzających.

Jeżeli obywatel ma już bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym, może założyć konto na platformie ePUAP, złożyć wniosek o Profil Zaufany i potwierdzić go bez konieczności wizyty w urzędzie (tzw. samozaufanie).

Więcej informacji, instrukcje, opis procesu uzyskiwania Profilu Zaufanego na stronie ePUAP.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to mechanizm identyfikujący uczestników wymiany dokumentów drogą elektroniczną.

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego jest składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. W ten sposób złożony podpis jest pod względem prawnym równoważny z podpisem własnoręcznym.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany m.in. do:

• podpisywania umów
• składania podań i pism
• podpisywania faktur elektronicznych
• składania deklaracji celnych i podatkowych
• zgłoszeń ubezpieczenia społecznego

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w pięciu firmach, tzw. kwalifikowanych podmiotach, świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Firmy te są wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Aktem prawnym regulującym warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi jestustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r.

2. Dostęp anonimowy (przygotowanie w komputerze wniosku do złożenia w gminie)

Przyszły przedsiębiorca może również wypełnić formularz na stronie internetowej CEIDG, a następnie wydrukować, podpisać odręcznie i zanieść go wybranego przez siebie urzędu gminy (na mocy ustawy o sdg działalność gospodarczą można zarejestrować w dowolnie wybranym urzędzie gminy). Wniosek można też pobrać ze strony internetowej CEIDG, zapisać na nośniku (np. pen-drive) w postaci pliku xml i w tej formie dostarczyć do urzędu gminy. Na wydruku (lub w pliku xml) umieszczony zostanie unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie na odnalezienie wypełnionego formularza w systemie CEIDG, sprawdzenie poprawności i rejestrację go.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w urzędzie gminy

1. Osobiście

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, może wypełnić wniosek o wpis do CEIDG w wersji papierowej, na odpowiednim formularzu, podpisać go własnoręcznie i zanieść go do urzędu gminy. Pracownik gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W opisany powyżej sposób wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

2. Wysłanie listem poleconym

Wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (bądź korzysta z innych form podpisu, umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. 

Informacje pochodzą z portalu www.eu-go.gov.pl

Udostępnij
Poprzedni artykułMLEKOVITA zamyka 2013 rok z rekordowymi wynikami
Następny artykułFormy Opodatkowania

Zostaw wiadomość

Please enter your comment!
Please enter your name here